Pomoc
Ogłoszenia
ogłoszenia
forum
forum
wydarzenia
wydarzenia
artykuły
artykuły
dziecko
dziecko
na wesoło
na wesoło
wizytówki
wizytówki
Wyszukiwarka
Szukana treść
zaawansowane

Partnerzy
Szukam Opieki Zaopiekuję się Jak korzystać
Regulamin

REGULAMIN serwisu Piastunka.pl


Artykuł 1. Wstęp
Artykuł 2. Definicje
Artykuł 3. Warunki techniczne
Artykuł 4. Rejestracja
Artykuł 5. Konto
Artykuł 6. Ogłoszenia
Artykuł 7. System komentarzy
Artykuł 8. Usługi
Artykuł 9. Prywatność i poufność
Artykuł 10. Odpowiedzialność
Artykuł 11. Reklamacje
Artykuł 12. Rozwiązanie umowy i usunięcie konta
Artykuł 13. Zmiany regulaminu
Artykuł 14. Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1 - Polityka ochrony prywatności


Artykuł 1. Wstęp


Niniejszy Regulamin sporządzony został w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady korzystania z serwisu internetowego Piastunka.pl, znajdującego się pod adresem piastunka.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu Piastunka.pl, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, jako podmiotu prowadzącego Serwis. Postanowienia Regulaminu wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, mają charakter umowy pomiędzy właścicielem Serwisu Piastunka.pl a wszystkimi korzystającymi z niego Użytkownikami. Każdy Użytkownik odwiedzający Serwis Piastunka.pl zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. W chwili Rejestracji Użytkownik akceptuje aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nim zasad.

góra

Artykuł 2. Definicje


2.1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część
2.2. Serwis Piastunka.pl – działający pod adresem internetowym piastunka.pl serwis ogłoszeń dotyczących opieki, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi
2.3. Usługodawca – właściciel Serwisu Piastunka.pl, świadczący w ramach tego Serwisu Usługi na rzecz Użytkownika; 2.4. Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która zakończyła proces Rejestracji i korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu Piastunka.pl
2.5. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu Piastunka.pl, na warunkach określonych w Regulaminie
2.6. Ogłoszenie – informacja o poszukiwaniu opieki lub chęci zaopiekowania się, dobrowolnie zamieszczana przez Ogłoszeniodawcę na łamach Serwisu Piastunka.pl
2.7. Ogłoszeniodawca – Użytkownik zamieszczający ogłoszenie na łamach Serwisu Piastunka.pl
2.8. Oferta – propozycja współpracy składana Ogłoszeniodawcy przez Ofertodawcę zainteresowanego Ogłoszeniem
2.9. Oferent – Użytkownik składający Ofertę do Ogłoszenia publikowanego na łamach Serwisu Piastunka.pl
2.10. Rejestracja – procedura zakładania konta, wymagająca akceptacji Regulaminu Serwisu Piastunka.pl
2.11. Konto - dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego zarządza on swoimi danymi, a także podejmuje działania związane z udziałem w Serwisie Piastunka.pl (np. publikowanie ogłoszeń, składanie ofert, dodawanie wizytówek i innych treści, kontakt z innymi Użytkownikami).

góra

Artykuł 3. Warunki techniczne


3.1. Niezbędne do korzystania z Serwisu Piastunka.pl jest posiadanie przez Użytkownika:
a. urządzenia pozwalającego na połączenie z siecią Internet
b. przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW: Internet Explorer w wersjach 5.0 i wyższych, Firefox w wersjach 1.0 i wyższych. Przeglądarka powinna mieć włączona obsługę plików „cookies”.
c. konta poczty e-mail

góra

Artykuł 4. Rejestracja


4.1. Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu jest zakończony proces Rejestracji Użytkownika w Serwisie Piastunka.pl.
4.2. Rejestracja w Serwisie Piastunka.pl jest darmowa i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
4.3. Rejestracja Użytkownika polega na prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie głównej Serwisu, po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem Serwisu Piastunka.pl.
4.4. Użytkownikiem Serwisu Piastunka.pl może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zaakceptuje postanowienia Regulaminu i zrealizuje procedurę Rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
4.5. Rejestracja osoby fizycznej w celu korzystania z usług Serwisu Piastunka.pl jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego, tzn.:
a. imienia i nazwiska,
b. adresu elektronicznego (e-mail),
c. numeru telefonu kontaktowego (stacjonarnego lub/i komórkowego),
d. miejscowości zamieszkania,
e. nazwy (loginu) Użytkownika, pod którą osoba będzie występować w Serwisie Piastunka.pl (Konto Prywatne),
f. hasła
g. Osoby fizyczne korzystające z serwisu Piastunka.pl w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność gospodarczą (Konta Firmowe). Nazwę lub skrót nazwy firmy można użyć jako nazwy (loginu) Użytkownika.
Wszelkie inne dane nie wymagane w procesie rejestracji można opcjonalnie uzupełnić w formularzu rejestracyjnym lub zakładce Moje Konto/Edytuj profil.
4.6. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, następuje w sposób analogiczny do rejestracji osoby fizycznej i możliwa jest jedynie po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego, tzn.:
a. pełnej nazwy podmiotu rejestrowanego (np. spółki, organizacji)
b. imienia i nazwiska osoby kontaktowej,
c. adresu elektronicznego osoby kontaktowej (e-mail),
d. numeru telefonu kontaktowego (stacjonarnego lub/i komórkowego),
e. miejscowości, w której mieści się siedziba podmiotu
f. nazwy (loginu) Użytkownika, pod którą podmiot ten będzie występować w Serwisie Piastunka.pl, przy czym nazwa lub skrót nazwy podmiotu (np. spółki, organizacji) może być użyta jako nazwa (login) Użytkownika
g. hasła
Wszelkie inne dane nie wymagane w procesie rejestracji można opcjonalnie uzupełnić w formularzu rejestracyjnym lub zakładce Moje Konto/Edytuj profil. Rejestracji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej może dokonać osoba należycie umocowana do występowania i działania w imieniu tego podmiotu.
4.7. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym
b. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich
c. zapoznał się z treścią Regulaminu i załączników stanowiących jego integralną część, akceptuje postanowienia tego Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nim zasad.
4.8. W momencie Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych i kontaktowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz w samym Regulaminem.
4.9. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu Piastunka.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. Potwierdzenie Rejestracji powoduje aktywację konta Użytkownika i umożliwia mu korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu po wcześniejszym zalogowaniu.
4.10. Usługodawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Serwisu Piastunka.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4.11. Użytkownik powinien dbać o to, aby jego dane podane podczas Rejestracji w Serwisie Piastunka.pl były stale aktualne. W przypadku jakichkolwiek zmian w tych danych Użytkownik zobowiązany jest dokonać niezwłocznej ich aktualizacji.
4.12. Rejestracje niepotwierdzone w ciągu 1 miesiąca od dnia Rejestracji zostaną trwale usunięte.

góra

Artykuł 5. Konto


5.1. W wyniku prawidłowej Rejestracji Usługodawca tworzy dla Użytkownika Serwisu Piastunka.pl unikalne Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym.
5.2. Podając nazwę (login) Konta w ramach Serwisu Piastunka.pl Użytkownik oświadcza, iż nazwa tego Konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy Konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
5.3. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu Piastunka.pl, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
5.4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu, czyli poprawnym podaniu loginu (nazwy) Użytkownika i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim loginu i hasła oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
5.5. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie, z przyporządkowanym mu adresem e-mail. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie Rejestracji nazwy (loginu) Konta, bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
5.6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Zabrania się odstępowania swojego Konta osobom trzecim, bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
5.7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym i umożliwia Użytkownikowi zarządzanie tymi danymi w zakładce Moje Konto/Edytuj profil. Zabrania się usuwania, podawania niepełnych bądź nieprawdziwych danych w trakcie korzystania z usług Serwisu Piastunka.pl.
5.8. Konto umożliwia Użytkownikowi podejmowanie działań związanych z udziałem w Serwisie Piastunka.pl (np. publikowanie ogłoszeń, składanie ofert, dodawanie wizytówek oraz innych treści i zdjęć, kontakt z innymi Użytkownikami)
5.9. Użytkownik korzystający z Serwisu Piastunka.pl jest odpowiedzialny za wszelkie działania podjęte w Serwisie pod nazwą (loginem) Użytkownika.
5.10. Usługodawca ma prawo do zawieszenia Konta Użytkownika w przypadku łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub działania na szkodę Serwisu Piastunka.pl. Szczególnym powodem do zawieszenia Konta Użytkownika jest zamieszczanie przez niego na łamach Serwisu Piastunka.pl treści fałszywych, obraźliwych, wulgarnych, niezgodnych z prawem lub innych powszechnie uznanych za nieetyczne bądź też poddanie w wątpliwość wiarygodności Użytkownika przez dużą liczbę negatywnych komentarzy.

góra

Artykuł 6. Ogłoszenia


6.1. Podstawową funkcją Serwisu Piastunka.pl jest pośredniczenie między osobami, które chcą odpłatnie opiekać się innymi, a ich bezpośrednimi pracodawcami, szukającymi dobrej opieki. W ramach Serwisu Piastunka.pl Usługodawca udostępnia Użytkownikom mechanizmy serwisu ogłoszeniowego.
6.2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dobrowolne zamieszczanie na łamach Serwisu Piastunka.pl własnych Ogłoszeń dotyczących opieki oraz samodzielny wybór najlepszej dla siebie Oferty.
6.3. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi samodzielne wyszukiwanie w bazie ogłoszeń Serwisu Piastunka.pl interesujących go Ogłoszeń innych Użytkowników oraz składanie do nich Ofert.
6.4. Korzystanie z mechanizmów serwisu ogłoszeniowego Piastunka.pl jest w chwili obecnej bezpłatne, co oznacza, że za publikację Ogłoszeń, przeszukiwanie bazy ogłoszeń i składanie Ofert nie są pobierane żadne opłaty.
6.5. Użytkownik wyraża zgodę na upublicznienie przez Usługodawcę Ogłoszeń zamieszczonych przez siebie na łamach Serwisu Piastunka.pl, co oznacza, iż dostęp do tych Ogłoszeń będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
6.6. Zamieszczenie Ogłoszenia na łamach Serwisu Piastunka.pl polega na prawidłowym wypełnieniu oraz wysłaniu formularza ogłoszeniowego, dostępnego w Koncie Użytkownika po zalogowaniu.
6.7. Złożenie Oferty do Ogłoszenia możliwe jest po zalogowaniu.
6.8. Publikacja Ogłoszenia na łamach Serwisu Piastunka.pl możliwa jest jedynie po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza ogłoszeniowego, niezbędnych do prawidłowego działania wyszukiwarki:
a. kategoria ogłoszenia: szukam opieki/zaopiekuję się
b. miasto i dzielnica
c. rodzaj opieki: dziecko lub dzieci/osoba starsza lub chora/dom/ osoba niepełnosprawna/ zwierzę
d. wymiar pracy: cały etat/niepełny etat/dorywcza
e. zamieszkanie: tak/nie (wymagane przez szukającego opieki lub możliwe dla opiekunki)
f. wiek: 18-29/30-40/41-50/ponad 50 ( preferowany przez szukającego opieki lub wiek opiekunki)
g. referencje: tak/nie (wymagane przez szukającego opieki lub posiadane przez opiekunkę)
h. treść ogłoszenia
6.9. Ogłoszenia powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
a. fałszywych lub nieaktualnych informacji
b. treści obraźliwych lub wulgarnych, niezgodnych z prawem lub innych powszechnie uznanych za nieetyczne
c. adresów stron internetowych,
d. treści o charakterze reklamowym.
6.10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Ogłoszenia opublikowane przez siebie na łamach Serwisu Piastunka.pl, za ich zgodność z prawdą, aktualność oraz treść.
6.11. Użytkownik zobowiązany jest dbać o poprawność gramatyczną i leksykalną publikowanych przez siebie Ogłoszeń.
6.12. Usługodawca nie ingeruje w treść Ogłoszeń zamieszczanych na łamach Serwisu Piastunka.pl, z wyjątkiem sytuacji, gdy Ogłoszenie narusza zasady Regulaminu lub jego wiarygodność została podważona przez dużą liczbę negatywnych komentarzy od Oferentów.
6.13. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszenia na łamach Serwisu Piastunka.pl przez czas 7 lub 14 dni, potem jest ono automatycznie kasowane jako nieaktualne.
6.14. Użytkownik powinien dbać o aktualność ogłoszeń zamieszczanych przez siebie w Serwisie Piastunka.pl. Jeżeli Ogłoszenie stanie się nieaktualne przed upływem przewidzianego Regulaminem czasu 7 lub 14 dni, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie usunąć takie ogłoszenie z bazy ogłoszeń. Jeżeli Ogłoszenie będzie nadal aktualne po upływie przewidzianego czasu, Użytkownik może ponownie dodać je do bazy ogłoszeń.
6.15. W trakcie publikacji Ogłoszenia Ogłoszeniodawca może wybrać jedną lub kilka Ofert, które wydały mu się najkorzystniejsze, i wysyłać ich autorom zaproszenie do współpracy. Zaproszenie takie wysyłane jest w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu i umówienia spotkań dotyczących szczegółów współpracy, nie jest jednak równoznaczne z koniecznością podjęcia tej współpracy. Ostateczną decyzję obydwie strony podejmują po realnym spotkaniu.
6.16. Oferenci mogą przyjąć zaproszenie do współpracy wysłane przez Ogłoszeniodawcę lub odrzucić je, jeśli ich sytuacja uległa zmianie i nie są zainteresowani nawiązaniem bezpośredniego kontaktu i podjęciem współpracy z Ogłoszeniodawcą.
6.17. Po przyjęciu zaproszenia do współpracy przez Oferenta dane kontaktowe obydwu stron, obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, przekazywane są Ogłoszeniodawcy i Oferentowi w celu nawiązania kontaktu i umówienia spotkania dotyczącego szczegółów współpracy.
6.18. Wysłanie zaproszenia do współpracy przez Ogłoszeniodawcę i jego przyjęcie przez Oferenta daje obydwu stronom możliwość wystawienia komentarzy weryfikujących wiarygodność Użytkowników.

góra

Artykuł 7. System komentarzy


7.1. W ramach Serwisu Piastunka.pl funkcjonuje system komentarzy, który służy do weryfikacji wiarygodności Użytkowników zamieszczających Ogłoszenia oraz składających Oferty do Ogłoszeń.
7.2. System komentarzy polega na wymianie subiektywnych opinii odnośnie jakości kontaktu mailowego lub telefonicznego, przebiegu realnego spotkania, potwierdzenia posiadanych referencji lub innych informacji podanych w Ogłoszeniu/Ofercie, oraz ewentualnego podjęcia współpracy między Ogłoszeniodawcą a Oferentem.
7.3. Komentarz może być pozytywny, negatywny albo neutralny i zawsze przyporządkowany jest do danego Konta i zarazem konkretnego Ogłoszenia opublikowanego przez Użytkownika.
7.4. Pozytywny komentarz potwierdza wiarygodność Użytkownika i informacji podawanych przez niego w Ogłoszeniu lub Ofercie. Pozytywny komentarz wskazuje na poważne traktowanie przez Użytkownika osób poznanych za pośrednictwem Serwisu Piastunka.pl.
7.5. Pozytywny komentarz nie musi wiązać się z podjęciem współpracy między Ogłoszeniodawcą a Oferentem, nie należy więc go traktować jako referencji potwierdzających warunki lub jakość pełnionej opieki.
7.6. Treści komentarzy są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis Piastunka.pl.
7.7. Komentarze powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
a. treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b. danych kontaktowych Użytkownika, a w szczególności adresu zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
c. adresów stron internetowych,
d. treści o charakterze reklamowym.
7.9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wystawione przez siebie komentarze, za ich zgodność z prawdą oraz treść.
7.10. Zabrania się wszelkich działań, zmierzających do sztucznego zawyżania wiarygodności Użytkowników poprzez pozytywne komentarze.
7.11. Usługodawca nie ingeruje w treść komentarzy, za wyjątkiem sytuacji gdy:
a. komentarz narusza zasady Regulaminu
b. komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwego ogłoszenia/oferty, jeśli identyczny został już wystawiony właściwemu Użytkownikowi, a treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
c. treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu komentarza (pozytywny, negatywny, neutralny),
d. komentarz został wystawiony przez Użytkownika, którego aktywność w serwisie Piastunka.pl ma wyłącznie intencje zaszkodzenia drugiemu Użytkownikowi,
e. treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna

góra

Artykuł 8. Usługi


8.1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi przeglądanie zawartości Serwisu Piastunka.pl, w tym treści dotyczących opieki nad innymi.
8.2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie na łamach Serwisu Piastunka.pl autorskich zdjęć i treści dotyczących opieki nad innymi w kilku działach tematycznych:
a. Artykuły, czyli ciekawe teksty dotyczące opieki nad innymi
b. Wydarzenia, czyli informacje o szkoleniach, warsztatach, zajęciach dodatkowych, imprezach, które mogą zainteresować Użytkowników
c. Dziecko, czyli dział inspiracji dla osób opiekujących się dziećmi: linki do stron dla dzieci, obrazki, zabawy, wiersze i piosenki oraz przepisy kulinarne dla dzieci.
d. Na wesoło, czyli śmieszne sytuacje i historie z życia opiekunki oraz jej podopiecznych
e. Wizytówki, czyli baza danych żłobków, przedszkoli, zajęć dla dzieci, domów opieki dla osób starszych oraz agencji pośrednictwa dla opiekunek, pielęgniarek i Au-pair.
8.3. Publikacja zdjęć i treści dotyczących opieki polega na prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza z odpowiedniego działu, dostępnego w Koncie Użytkownika po zalogowaniu.
8.4. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z forum Piastunka.pl, przy czym dodawanie postów możliwe jest po zalogowaniu.
8.5. Korzystanie z wszelkich Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu Piastunka.pl jest w chwili obecnej zwolnione z opłat.
8.6. Użytkownik wyraża zgodę na upublicznienie przez Usługodawcę wszelkich zdjęć i treści zamieszczonych przez niego na łamach Serwisu Piastunka.pl, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
8.7. Użytkownik oświadcza, że ma prawo do zdjęć i treści, które zamieszcza na łamach Serwisu Piastunka.pl, a ich publikacja nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku roszczeń ze strony osób trzecich odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do zdjęć lub treści zamieszczonych w Serwisie Piastunka.pl przez Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi sam Użytkownik.
8.8. Użytkownik zobowiązany jest dbać o poprawność gramatyczną i leksykalną wszelkich treści zamieszczanych przez siebie na łamach Serwisu Piastunka.pl.
8.9. Zdjęcia publikowane na łamach Serwisu Piastunka.pl muszą spełniać następujące warunki techniczne: dobra jakość zdjęcia, format pliku jpg, gif lub png, wielkość nie większa niż 100kB. Usługodawca ma prawo odmówić publikacji zdjęcia nie spełniającego powyższych kryteriów lub prezentującego nielegalne treści.
8.10. Zabrania się zamieszczania na łamach Serwisu Piastunka.pl zdjęć i treści fałszywych, obraźliwych, wulgarnych, niezgodnych z prawem lub innych powszechnie uznanych za nieetyczne. Wszelkie nielegalne treści będą przez Usługodawcę niezwłocznie usuwane z Serwisu.
8.11. Usługodawca nie ingeruje w zdjęcia i treści zamieszczane przez Użytkownika na łamach Serwisu Piastunka.pl, z wyjątkiem sytuacji, gdy naruszają one zasady Regulaminu lub mają negatywny wpływ na wizerunek Serwisu Piastunka.pl.
8.12. Usługodawca ma prawo do usunięcia treści i zdjęć zamieszczonych przez Użytkownika na łamach Serwisu Piastunka.pl bez powiadomienia oraz podania przyczyn.
8.13. Użytkownik zgadza się na publikację nazwy (loginu) Użytkownika – samodzielnie wybranego w trakcie Rejestracji – pod każdym ogłoszeniem, ofertą, opinią, wizytówką oraz inną treścią lub zdjęciem zamieszczonym przez siebie w Serwisie Piastunka.pl.

góra

Artykuł 9. Prywatność i poufność


9.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe i kontaktowe Usługodawca zbiera oraz przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku
nr 1 do Regulaminu, a także samym Regulaminem. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na sposób, w jaki Usługodawca traktuje dane przekazane w ramach tej polityki.
9.2. Dane osobowe i kontaktowe Użytkowników są ujawniane innym Użytkownikom jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
9.3. Użytkownik nie może używać danych kontaktowych innych Użytkowników, uzyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu Piastunka.pl, do wysyłania spamu lub zbierania danych osób, która nie wyraziły na to zgody.
9.4. Użytkownik nie może ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które uzyskał w związku z korzystaniem z Serwisu Piastunka.pl, chyba, że uzyskał uprzednią zgodę od osoby, której dane dotyczą.
9.5. Bez zgody Usługodawcy niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie Użytkownikom Serwisu Piastunka.pl

góra

Artykuł 10. Odpowiedzialność


10.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Piastunka.pl. Usługodawca udostępnia Użytkownikom jedynie mechanizmy serwisu ogłoszeniowego umożliwiające samodzielne dodawanie ogłoszeń i wybór najlepszej dla siebie oferty.
10.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji zamieszczanych na łamach Serwisu Piastunka.pl. Usługodawca będzie starał się na bieżąco aktualizować zawartość Serwisu, ale niektóre treści zamieszczane przez Użytkowników mogą czasami okazać się nieaktualne.
10.3. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści fałszywe, obraźliwe, wulgarne, niezgodne z prawem lub inne powszechnie uznane za nieetyczne ponosi Użytkownik zamieszczający takie treści na łamach Serwisu Piastunka.pl.
10.4. Użytkownik ma prawo zgłaszania podejrzanych ogłoszeń i treści, które naruszają zasady Regulaminu lub łamią obowiązujące przepisy prawne. Zgłoszenie następuje przez klikniecie na ikonę „Zgłoś naruszenie regulaminu” znajdującą się na stronie ogłoszenia lub innej treści zamieszczonej na łamach Serwisu Piastunka.pl albo przez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu. Wszelkie nielegalne treści będą przez Usługodawcę niezwłocznie usuwane z Serwisu.
10.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i zgodność z prawem stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone na łamach Serwisu Piastunka.pl. Linki umożliwiające bezpośrednie przejście na inne strony internetowe służą wyłącznie wygodzie Użytkowników, a ich zamieszczenie nie oznacza popierania przez Usługowce docelowej witryny.
10.6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za zachowanie osób, z którymi Użytkownicy kontaktują się za pośrednictwem Serwisu Piastunka.pl.
10.7. Usługodawca nie odpowiada za nieporozumienia i ich skutki, które mogą wyniknąć z relacji między Użytkownikami poznanymi za pośrednictwem Serwisu Piastunka.pl.
10.8. Usługodawca ma prawo do przejściowego zawieszenia świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu Piastunka.pl ze względu na czynności konserwacyjne lub modyfikację Serwisu. Użytkownicy będą informowani o tych przerwach za pomocą komunikatów technicznych wyświetlających się na stronie Serwisu Piastunka.pl.
10.9. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Piastunka.pl będzie dostępny bez przerwy i wolny od błędów. Usługodawca będzie jednak podejmował starania, żeby wady Serwisu Piastunka.pl były jak najszybciej usuwane, starając się zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Piastunka.pl.
10.10. Usługodawca ma prawo do modyfikacji lub usunięcia zawartości Serwisu Piastunka.pl bez powiadomienia oraz podania przyczyny.
10.11. Usługodawca ma prawo do zmiany sposobu funkcjonowania lub wyłączenia Serwisu Piastunka.pl w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

góra

Artykuł 11. Reklamacje


11.1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Piastunka.pl mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego, dostępnego na stronie głównej Serwisu.
11.2. Usługodawca ma prawo pozostawić zgłoszenie bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ono dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek i porad udzielanych na bieżąco w dziale Pomoc na łamach Serwisu Piastunka.pl.
11.3. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Piastunka.pl lub przywrócenia prawidłowego działania Serwisu oraz usunięcia dysfunkcji samego Konta.
11.4. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Piastunka.pl.
11.5. Reklamacje Użytkownika rozpatruje Usługodawca.
11.6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, nazwę/login Użytkownika, adres poczty elektronicznej i adres pocztowy (reklamacje złożone w formie pisemnej),
b. przedmiot reklamacji,
c. okoliczności uzasadniające reklamację.
11.7. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
11.8. Reklamacje należy składać elektronicznie, za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego lub na adres e-mail Usługodawcy, albo pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy.
11.9. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji, zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji) lub pisemnie (na adres podany w pisemnej reklamacji).

góra

Artykuł 12. Rozwiązanie umowy i usunięcie konta


12.1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyn, rozwiązać umowę z Usługodawcą dotyczącą określonego Konta, korzystając z określonej przez Serwis procedury i formularza dostępnego w Koncie Użytkownika. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że Użytkownik nie ma w danej chwili opublikowanych Ogłoszeń i nie składa Ofert do Ogłoszeń innych Użytkowników.
12.2. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy dotyczącej określonego Konta możliwe jest najwcześniej po upływie 30 dni od publikacji Ogłoszenia lub złożenia Ofert do Ogłoszeń innych Użytkowników, których Użytkownik dokonał korzystając z danego Konta.
12.3. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy w przypadku łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub działania na szkodę Serwisu Piastunka.pl.
12.4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Usługodawcy, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się do Serwisu bez uprzedniej jego zgody.
12.5. Rozwiązanie umowy pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika oraz usuniecie jego danych osobowych ze zbioru danych Serwisu Piastunka.pl.

góra

Artykuł 13. Zmiany regulaminu


13.1. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu oraz modyfikacji Usług świadczonych w ramach Serwisu Piastunka.pl w dowolnym czasie, bez uprzedzenia i podania przyczyny.
13.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji nowych warunków Regulaminu na łamach Serwisu Piastunka.pl. Umowy zawarte między Użytkownikami a Usługodawcą przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji ich przez Użytkownika.
13.3. Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach Regulaminu przy pierwszym logowaniu do Serwisu Piastunka.pl po ich publikacji. Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami Regulaminu, gdyż zalogowanie do Serwisu stanowi bezwarunkową akceptację nowych postanowień Regulaminu. Logując się do Serwisu Piastunka.pl Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i załączników stanowiących jego integralną część i akceptuję wszystkie jego postanowienia wraz z wprowadzonymi zmianami”. Złożenie oświadczenia oznacza chęć kontynuowania umowy z Usługodawcą.
13.4. Odmowa akceptacji nowych postanowień Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą i pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o swojej decyzji.
13.5. Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część podlegają prawu polskiemu.
13.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

góra

Artykuł 14. Postanowienia końcowe


14.1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Serwisu Piastunka.pl, w tym do logo "Piastunka", a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują Usługodawcy. Zabrania się wykorzystywania przez Użytkowników elementów graficznych Serwisu Piastunka.pl oraz ich układu i kompozycji bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
14.2. Zabrania się wykorzystania hostowanych w Serwisie Piastunka.pl zdjęć oraz treści na innych stronach bez zgody Usługodawcy, za wyjątkiem zamieszczenia przy nich linku do Serwisu Piastunka.pl lub linku do strony z tym zdjęciem lub treścią w Serwisie Piastunka.pl.
14.3. Zabrania się hostowania w Serwisie Piastunka.pl elementów graficznych innych stron internetowych (ikon, emotikonów, bannerów, avatarów) bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

góra

Załącznik nr 1


Polityka ochrony prywatności
1. Usługodawca przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych i kontaktowych. Dane są szczególnie chronione przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Zbiór danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze nazwa.pl w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne. W procesie Rejestracji wymagane jest podanie danych wymienionych w pkt.4.5. Regulaminu. Dane te są konieczne do zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług w ramach Serwisu Piastunka.pl, jaką stanowi Regulamin. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w zakładce Moje Konto/Edytuj profil.
3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę wszelkich danych osobowych i kontaktowych przekazanych podczas Rejestracji, jak i w trakcie korzystania z Serwisu Piastunka.pl, w celach administracyjnych oraz marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.1997r. nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2002r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu Piastunka.pl, zgodnie z art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997r. nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu zgodnie z art.18 i 19 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2002r nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., a w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
6. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych Serwisu Piastunka.pl w przypadku odstąpienia od Umowy, o czym mowa w art.12 Regulaminu, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin Serwisu Piastunka.pl lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w razie naruszenia praw Usługodawcy, próby włamania lub innego działania na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników. Usługodawca może też zostać zobowiązany do udzielenia informacji o danych osobowych Użytkownika przez uprawnione na mocy prawa organy państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
8. Z zastrzeżeniem pkt.7 niniejszego Załącznika oraz okoliczności wskazanych w pkt.6.17 Regulaminu Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Serwisu Piastunka.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika. Usługodawca ma jednak prawo ujawnić swoim partnerom marketingowym (np. innym serwisom internetowym czy agencjom reklamowym) opracowane przez siebie zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne Użytkowników, nie pozwalające na identyfikację pojedynczego Użytkownika.
9. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji wykorzystywane są do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu Piastunka.pl, do celów ksiegowych oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie Usług w ramach Serwisu Piastunka.pl. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane w Regulaminie warunki.
10. Usługodawca ma prawo wykorzystywać dane kontaktowe Użytkowników do wysyłania im niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu Piastunka.pl (np. komunikaty systemowe/techniczne, zmiany w funkcjonowaniu, nowe usługi, wewnętrzne promocje itp.), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych ogłoszeniach, ofertach, wiadomościach, komentarzach, itp.). Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji z Serwisu Piastunka.pl.
11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej materiałów reklamowych oraz informacji handlowej dotyczącej produktów lub usług świadczonych przez Usługodawcę lub jego partnerów marketingowych zgodnie z treścią art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) Komercyjne informacje mogą być także dodawane do wszelkich niezapowiedzianych wiadomości wysyłanych do Użytkownika przez Usługodawcę oraz treści korespondencji przesyłanej między Użytkownikami systemem poczty wewnętrznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji z Serwisu Piastunka.pl.
12. Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu Piastunka.pl. Ponadto adresy IP zawarte w logach dostępowych służą do celów statystycznych, do analizy demograficznej Użytkowników korzystających z Serwisu Piastunka.pl (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Usługodawca ma prawo zbierać statystyczne dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych w ramach Serwisu Piastunka.pl oraz dzielić się nimi z partnerami marketingowymi w postaci ogólnych, zbiorczych zestawień, nie pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.
13. Usługodawca ma prawo dodatkowo zbierać od Użytkowników dane profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki), w drodze ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Serwisie Piastunka.pl. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Serwisu Piastunka.pl do ich oczekiwań. Służą również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym Usługodawcy. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet z Serwisu Piastunka.pl.
14. Do funkcjonowania Serwisu Piastunka.pl Usługodawca stosuje pliki ‘cookies’, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. ‘Cookies’ są nieszkodliwe dla komputera oraz Użytkownika. Za ich pomocą nie można przejąć żadnych danych z komputera Użytkownika, a korzystanie z nich nie pozwala na przedostawanie się wirusów komputerowych. Wykorzystywanie ‘cookies’ jest w tej chwili standardem w Internecie. Informacje zbierane przy pomocy ‘cookies’ pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika. Służą również do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu Piastunka.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików ‘cookies’ zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu Piastunka.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
15. Realizując podstawową ideę Internetu Usługodawca zamieszcza ma stronach serwisu Piastunka.pl linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Usługodawca nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Użytkownik zobowiązany jest samodzielnie zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na innych stronach gromadzących dane osobowe.

góra

Tagi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło


 zapamiętaj mnie


O nas   Regulamin   Polityka prywatności   Napisz do nas   Poleć nas  Reklama   Mapa Strony

EFS EFS EFS Powered by powered by php-fusion & Design by Matonor
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008 piastunka.pl, korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu